Home » Neeiliniame visuotiniame LITGRID AB akcininkų susirinkime


2021 m. rugsėjo 6 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Viršuliškių skg. 99B, Vilnius) akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:

  1. Dėl pritarimo LITGRID AB 2021 m. rugpjūčio 13 d. valdybos sprendimui Nr. 2 (protokolo Nr. 21)
    1. Pritarta ilgalaikio turto sukūrimui (įgijimui) sudarant 330/110/10 kV Neries TP rekonstravimo projektavimo ir rangos darbų sutartį su „Žilinskis ir Co“, UAB (juridinio asmens kodas: 304317232, buveinės adresas: Ateities pl., 31, LT-52167, Kaunas). Sutarties kaina be PVM 18 217 000 Eur, su PVM 22 042 570,00 Eur.
    2. Patvirtintos esminės 330/110/10 kV Neries TP rekonstravimo projektavimo ir rangos darbų sutarties sąlygos:

2.1.  Sutarties dalykas – 330/110/10 kV Neries TP rekonstravimas.
2.2.  Atsiskaitymo tvarka – pagal  LITGRID AB standartines projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties Bendrąsias sąlygas, pavirtintas 2020 m. gegužės 14 d. generalinio direktoriaus įsakymu Nr. IS-73.
2.2.1.             Sutarties kainą Užsakovas sumokės pagal Rangovo išrašomas PVM sąskaitas faktūras, Sutartyje numatyta, kad Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal Darbų žiniaraštį, pagrindas PVM sąskaitai faktūrai išrašyti yra Šalių pasirašytas Atliktų darbų aktas (Sąlygų 4.9 skyrius), o PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta suma turi būti proporcinga Atliktų darbų akte užfiksuotiems Darbų kiekiams, išskyrus už faktiškai atliktus inžinerinių tyrinėjimų ir Techninio projekto parengimo darbus, už kuriuos apmokama pagal Rangovo Pirkimo metu pasiūlytas šių Darbų kainas (PVM sąskaitoje faktūroje nurodyta suma turi atitikti šias Rangovo pasiūlyme ir Darbų žiniaraštyje nurodytas sumas);
2.2.2.             Rangovas PVM sąskaitą faktūrą išrašo ir pateikia tik elektroniniu būdu ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pagrindo jai išrašyti atsiradimo dienos. PVM sąskaita – faktūra Užsakovui teikiama Rangovo pasirinktomis priemonėmis: Rangovas gali teikti ES Direktyvos 2014/55 reikalavimus atitinkančią elektroninę sąskaitą – faktūrą arba teikti kito formato elektroninę sąskaitą, pasinaudojant j  VĮ Registrų centro administruojama informacine sistema „E. sąskaita“;
2.2.3.             Tinkamai išrašytą ir pateiktą PVM sąskaitą faktūrą (atskaičius sulaikytas sumas pagal Sąlygų 6.4 skyrių), Užsakovas apmokės per 30 dienų nuo jos gavimo dienos;
2.2.4.             Užsakovas sulaikys visus tarpinius mokėjimus Rangovui pagal pateiktas PVM sąskaitas faktūras, kurie viršys 90 procentų pradinės Sutarties kainos;
2.2.5.             Sulaikytas sumas Užsakovas Rangovui sumokės per 30 dienų po to, kai: a) Rangovas atliks, perduos Užsakovui ir užbaigs visus Darbus arba Sutartis bus nutraukta; b) pateiks garantinių įsipareigojimų užtikrinimą (jis turi būti teikiamas pagal Sąlygų 8.9 skyrių); c) pašalins visus iki Sutarties įvykdymo arba Sutarties nutraukimo nustatytus Darbų trūkumus ir d) Įvykdys visas Sąlygų 9.3.8 punkte nurodytas sąlygas (taikoma tik Sutarties nutraukimo atveju);
2.2.6.             5% pradinės Sutarties kainos dydžio išankstinis mokėjimas Rangovui mokamas, kai pagal Sutartį Rangovas turi parengti Techninį projektą ir atlikti rekonstravimo arba naujos statybos Darbus.
2.3.  Įsipareigojimų terminas.
Darbų atlikimo terminas – per 43 mėn. nuo Sutarties sudarymo dienos. Darbų atlikimo terminas Šalių raštišku susitarimu gali būti pratęstas 6 mėnesiais Bendrųjų sutarties sąlygų 8.6. skyriuje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.
Darbų etapai: 
I etapas (per 11 mėn. nuo Sutarties sudarymo) – gauti statybą leidžiantys dokumentai.
II etapas (per 32 mėn. nuo Sutarties sudarymo) –  atlikti I etapo rekonstravimo darbai (pagal projektavimo užduoties 4.9.2 , 4.9.3 punktus).
III etapas (per 42 mėn. nuo Sutarties sudarymo) – atlikti II etapo rekonstravimo darbai (pagal projektavimo užduoties 4.9.4 punktas).
IV etapas (per 43 mėn. nuo Sutarties sudarymo) – gauti Statybos užbaigimo aktai.

2.4.  Sutarties nutraukimas.
Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį, apie tai  ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų pranešdamas Rangovui, jeigu  Lietuvos Respublikos Vyriausybė Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų.

2.5.  Sutarties galiojimo terminas.

Sutartis galioja iki visiško šalių sutartinių  įsipareigojimų įvykdymo arba sutarties nutraukimo.

  1. Sutarties įvykdymas bus užtikrinamas Užsakovui priimtina pirmo pareikalavimo, besąlygine ir neatšaukiama banko garantija. Užtikrinimo dydis – 10 proc. nuo pradinės Sutarties kainos (be PVM). 
  2. Įgalioti LITGRID AB generalinį direktorių be atskiro LITGRID AB valdybos sprendimo priimti sprendimus dėl sutarties esminės sąlygos – sutarties kaina – pakeitimo mažinant kainą be jokių apribojimų arba didinant kainą sudarant susitarimus dėl papildomų darbų įsigijimo, jeigu bendra visų susitarimų dėl papildomų darbų kainų suma neviršija 3% (t.y. 546 510 EUR be PVM) nuo pradinės sutarties kainos.
  3. Įpareigoti LITGRID AB generalinį direktorių apie šio sprendimo 3 p. priimtus sprendimus dėl sutarties esminės sąlygos pakeitimo informuoti valdybą prieš priimant tokį sprendimą el. laišku.

LITGRID AB įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją: 
Jurga Eivaitė
Komunikacijos projektų vadovė
Mob. +370 613 19977
el. paštas jurga.eivaite@litgrid.euSource link

Related Posts

Leave a Comment

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More